Hoofdpunten regeerakkoord met betrekking tot wonen

De hoofdpunten uit het nieuwe regeerakkoord die betrekking op 'wonen'. Belangrijke onderdelen zijn natuurlijk de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en het betalen van eigenwoningforfait als de hypotheek is afgelost.

Woningbouw

 • De vrijblijvendheid bij nieuwbouw verdwijnt: er komen prestatieafspraken met lagere overheden om de nieuwbouwproductie aan te jagen.
 • Het woningaanbod moet meebewegen met de veranderende eisen en wensen. Meer differentiatie is nu expliciet een van de opgaven van het nieuwe kabinet.
 • Er moet meer regionaal maatwerk in regelgeving mogelijk worden gemaakt, zowel in grote steden als in krimpregio’s.

Huurmarkt

 • Het realiseren van meer middenhuurwoningen is expliciet benoemd als beleidsprioriteit.
 • Woningcorporaties moeten bij hun kerntaak blijven, wel wordt de markttoets vereenvoudigd voor gebieden waar commerciële partijen niet willen investeren.
 • De huurtoeslag wordt vereenvoudigd. De eigen bijdrage wordt voortaan geïndexeerd met de huurverhoging en de huurtoeslag wordt meer geleidelijk afgebouwd.
 • De verhuurdersheffing wordt verlaagd voor corporaties die investeren in verduurzaming van hun woningvoorraad.

Koopmarkt

 • De LTV zal niet verder worden verlaagd.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt (net als alle andere aftrekposten) vanaf 2020 in stappen van 3 procentpunt per jaar afgebouwd naar het basistarief van 36,93%.
 • De opbrengst van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt voor verlaging van de vijfde schijf van het eigenwoningforfait met 0,15%.
 • De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd, waardoor huizenbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost geen vrijstelling meer krijgen van het eigenwoningforfait.
 • Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen, waarbij een meer persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd, dat eventueel kan worden geïntegreerd met vermogen in de eigen woning.

Verduurzaming

 • Er komt een beleidsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, met een doelmatige aanpak per regio.
 • Bij de bestaande woningvoorraad wordt prioriteit gegeven aan isolatie. Op de lange termijn zijn warmtepompen en zonneboilers aan de orde. Er komt subsidie beschikbaar.
 • Nieuwbouw hoeft niet meer op gas te worden aangesloten, de energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt.
 • Aan het eind van de kabinetsperiode moeten 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd.
 • Voor het einde van de kabinetsperiode moeten ook 30.000 – 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.
 • Gebouw-gebonden financiering van energiebesparende maatregelen wordt juridisch mogelijk gemaakt. 

Enthousiast Objectief Discreet Accuraat