Huis uit erfenis verkopen

Soms komt u voor een situatie te staan waarover u van tevoren liever niet teveel wilt nadenken. U erft een huis na het overlijden van een dierbare. De emotionele verwerking van het verlies, in combinatie met de vaak rationele keuzes die gemaakt moeten worden, staan haaks op elkaar. Toch is het goed om u bewust te zijn van de mogelijkheden wanneer u een huis erft en deze wilt verkopen.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Op het moment dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zijn de regels omtrent het erfrecht eenvoudig. Komt uw partner te overlijden, dan bent u als partner erfgenaam en kunt u het huis op uw naam laten zetten. Zodra de notaris een verklaring van erfrecht bij het Kadaster heeft ingeschreven, is het huis van u en kunt u het op uw voorwaarden verkopen. 

Samenlevingscontract met verblijvingsbeding

Is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, en is er ook in het testament niets opgenomen, dan gaat het huis naar erfgenamen, zoals kinderen of familieleden. Er geldt een uitzondering op deze regel. Wanneer er sprake is van een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding. Een verblijvingsbeding is een bepaling in het samenlevingscontract waarmee u kunt regelen dat uw gezamenlijke bezittingen, na overlijden van één van u, toekomen aan de ander. Het geldt dus alleen voor bezittingen waar u samen eigenaar van bent, zoals een woning die op bieder namen staat. Of het verstandig is om een verblijvingsbeding op te nemen in uw samenlevingscontract, dit aan te vullen met een testament en welke spelregels hierbij gelden, is afhankelijk van uw situatie. Voor inhoudelijk advies en fiscale gevolgen raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris.

Meerdere erfgenamen

Wilt u een huis verkopen waarvan u niet de enige erfgenaam bent, bijvoorbeeld bij het overlijden van een ouder, dan kunt u de andere erfgenamen uitkopen middels een akte van verdeling. De woning wordt dan getaxeerd om te kunnen bepalen wat de waarde is waarvoor u de andere partij(en) moet uitkopen. Indien u niet beschikt over het geld om de andere(n) uit te kopen, kunt u een lening hiervoor afsluiten. Een eenvoudiger manier is om de woning gezamenlijk te verkopen en de opbrengst te delen.

Erfbelasting

Op het moment dat u een huis erft, krijgt u te maken met erfbelasting. Het (eventuele) bedrag dat u aan erfbelasting moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde zoals vastgesteld op 1 januari in het voorgaande jaar. Hoeveel erfbelasting u hier vervolgens over moet betalen hangt af van uw relatie tot de overledene. Was u partner van de overledene, dan geldt een voetvrijstelling van 661.328* euro. Erft u een woning met een WOZ-waarde hoger dan het vastgestelde bedrag, dan betaalt u over het resterende bedrag een percentage van 10 procent (tot 126.723 euro) of 20 procent (vanaf 126.724 euro). Ook dit percentage is afhankelijk van uw relatie tot de overledene.

Hebt u een woning geërfd en wilt u deze verkopen, schakel dan de verkoopmakelaar in. Deze kan u helpen met advies op het gebied van erfrechtkwesties of in het geval van meerdere erfgenamen. Dan weet u zeker dat u de juiste wegen bewandelt. 

EnthousiastObjectiefDiscreetAccuraat